Pages

16 October 2010

H.O.S.T

Hava Od Su Torpaq!

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açılsın

Tamaşa başlasın

Dәrd sәhnәsindә sәrt qafiyә

Hava Od Su Torpaq!

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açıldı

Qarşıla HOST Alliance

Kimlәrә dost, kimә faciyә

Әllәri qaldırın! – dörd tәrәfdәn hücum fəlsəfi güllәlәr gәlir

Әllәri qaldırın! – şirin yuxu qurtardi, bala, üstüvә kölgәlәr gәlir

Әllәri qaldırın! – rapimizin iyinә ac şәhәrlәr, ölkәlәr gәlir

Әllәri qaldırın! – kor xoşbәxtlәr cәnnәtivizә qarğalar gәlir

Әllәri qaldırın!

Bir yox, üç yox, beş yox, on yox

Sayımız artir, sıralarımıza son yox

Monoton yox, plagiyat yox

Önümüzü tuta bilәcәk barikat yox

Әllәri qaldırın!

Oh, mәnәm, ice

Partlayışa bir saniyә (Jesus Christ!)

Köhnә disklərin hamısını yandırın, sındırın

Әllәri qaldırın!

I’ll explain: you all homies, the war is a hustle

You gotta figure it out, or it gonna take a hella disaster

This my rap, everlasting

No words can be after

All I need – put your hands up now

After that we gonna start this

They say I’m gangsta, but I ain’t satisfied with my life

All that money, cars, clother ain’t classified with my life

You say I’m intelligent, I’m doin the shit in my mood

They call me “royal”, so I have some respect in my hood

Got fights in our blocks, have a job and then relax

Put our clips and our claxons, all we do – we just rap

In this map we are free, and you stop abruptly

Girls take whatever and love it

Look at our face and laugh at it

We let them go on laughing, don’t matter what they doin

We are involved in our job, you see it and we prove it

See us we screaming “Ooh, wee”

Seeing as H.O.S.T Baku Clan

And homies, you ain’t know what they gonna be

Hava Od Su Torpaq!

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açılsın

Tamaşa başlasın

Dәrd sәhnәsindә sәrt qafiyә

Hava Od Su Torpaq!

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açıldı

Qarşıla HOST Alliance

Kimlәrә dost, kimә faciyə

Hava Od Su Torpaqla açıldı gözlәr

Baxın gözümüzә, od saçır bu gözlәr

Parça-parça, әllәr yumruq oldu

Ürәyә qorxu, gecәlәrdә qorxulu yuxu oldu

Yaxşılara dost, pislәrә düşmәn

Belә keyfiyyәt әlә düşmәz

Rap körpәz, HOST körpü

Ol sәssiz, sizin kimisini sәhnәdә çox gördük biz

Say sәkkiz, hansı MC yaxşı, hansı MC pis

HOST qoyacaq iz rapin tarixinә

Bizimki silinmәz sizi rapin tarixinә

Qalxdıq pillә-pillә

Zilә kobudlaşdı qafiyә

Mәnәm HOST, mәnәm Baku Klan

Dahiyәm, hәr saniyәm daha dәyәrli vaxtım

Mәnәm rap, rapimin dalında HOSTa taxtdı!

Qaç, uç, çıx özündәn

HOST sәhnәdә partlar bugünnən

Rap sifәtә şillә olmasın deyә qaldırın әllәri vә tutun әlimdәn

Yeraltı dünyada mәsgәnim, әsgәrim

Hәr sözüm, ordularim treklәrim

Masamı alt-üst edə bilmәz heç kәs

Sәhnәdә sәkkiz sәrkәrdәni

Әllәriniz kәsik-küsük

Üz-gözünüz әzik-büzük

Kim keçәcәk?

Bir gün rubikonu görəsәn?

De mәnә üzüb-büzüb

HOST divardı, kәrpiclәri kәllәlәr

Düzüb divara istәdiyini güllәlәr

Kәlmәlәr kimi özünü gәtirәr

Kimlәrin ürәyini silkәlәr

Hava Od Su Torpaq

Mәnim cismim, sәnin ruhun

Hisslәrimi maddilәşdirdim

Әl vur hisslәrimә toxun mәnim

Bu dәfә seçim hüququn yoxdu

Fikirlәşmә, dinlә sәtrimə qulsan

Bunu zülmәtin şüari qәbul etdiy

Әvvәlim sәnin, sonun mәnim

Hava Od Su Torpaq!

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açılsın

Tamaşa başlasın

Dәrd sәhnәsindә sәrt qafiyә

Hava Od Su Torpaq!

Bugün isti olacaq burda

Pәrdәlәr açıldı

Qarşıla HOST Alliance

Kimlәrә dost, kimә faciyə [x2]